گروه پرستاری

  

 

 

سکینه معانی

مدیر گروه پرستاری

تلفن داخلی: 351

پست الکترونیک: [email protected]

به نام خالق هستی 

پرستاری استفاده از معیارهای کلینیکی برای مراقبت بهتر، بهبود، توانمندسازی، نگهداری و باز یافتن سلامت افراد و مقابله با مشکلات سلامت برای رسیدن به یک زندگی با کیفیت از زمان بیماری تا مرگ است . گروه پرستاری این دانشکده نیز در نظر دارد با تکیه بر مفهوم مراقبت و با نگاهی جامعه محور، کل نگر و انسانی در راستای تربیت دانش آموختگان پرستاری گام بردارد، امید است که مورد قبول ایزدمنان قرار گیرد.          

                                                              سکینه معانی  

                                                                 مدیر گروه پرستاری