کلینیک سلامت

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور        با یار آشنا سخن آشنا بگو

یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینـه روانـی و اجتماعی است. هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد، به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است. عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی، خـانـوادگی، تحصیلـی، شغلـی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد.
دانشجویـان دانشگاه ها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحصیل خود و شرایط خاص، در این مقطع از زندگی، به ویژه در بدو ورود به دانشگاه، فشارهای روانی و اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند که از آن جملـه می تـوان بـه گسستن از زنـدگـی قبلی در خانواده، ورود به زندگی دانشجویی و نیاز به سازگاری با محیط
دانشگاه ، مدیریت مسائل تحصیلی،معیشتی و عاطفی اشاره
کرد.
در این راستـا و بـرای ارائـه خدمات مشاوره ای و درمانی، مراکز مشاوره دانشجویی به عنوان متـولـی سلامت
روان به نام (مـرکـز مشـاوره) در اختیار دانشجـویـان قـرار می گیـرد.
مـرکـز مشـاوره دانشجویـی دانشگـاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا فعالیت خود را در مجموعه مـعـاونت دانشجـویـی در زمینـه مـشـاوره و روانشنـاسـی و بـهداشـت روان به دانشجویان و کارمندان و اساتیدارائـه می دهد

محیط مشاوره امن ، آزاد ، پذیرا و صمیمی است . خاطر نشان می شود رفتار مشاور بدون قضاوت و همراه با همدلی خواهد بود .

سخن آخر اینکه مشاوره با روانشناسان و مشاوران و بازگو نمودن مشکلات به آنها می تواند به آنها می تواند عامل مناسبی برای پیشگیری از بروز ناراحتی باشد . بر این اساس امروزه در فرهنگ بشری جایگاهی والا برای مشاوران و روانشناسان و مراجعان آنها لحاظ شده است و آن را نشانه زندگی خردمندانه دانسته اند .

آدرس کانال مرکز مشاوره : https://telegram.me/iauvcg      

شماره مستقیم مرکز مشاوره و راهنمایی واحد : 36735474