اعضای هیات علمی گروه مامایی

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 سیما نظرپور

دکتری تخصصی بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

 مهری رباط جزی

دکتری تخصصی بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیمین پروانه وار

 دکتری تخصصی بهداشت باروری

دانشگاه تربیت مدرس

آزاده زنوزی

کارشناسی ارشد مامایی (دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ملیحه قیاسوند

کارشناسی ارشد مامایی (دانشجو دکتری تخصصی بهداشت باروری)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمیه زیادی

کارشناسی ارشد مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معصومه اصغری

کارشناسی ارشد مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 


لینک دانلود فایل