پیام ریاست

هوالعلیم

تحول نظام سلامت بر پایه نیازهای ملی سلامت، مستلزم کارکرد موثر و منسجم آموزش پرستاری و مامایی است. با توجه به اهمیت ویژه آموزش این گروه‌ها، دانشکده علوم پزشکی واحد ورامین-پیشوا بر آن است تا با تربیت نیروهای متخصص و متعهد بتواند برای تأمین و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی ارائه شده به جامعه سهمی مهم داشته باشد.

ارائه تابلویی زیبا و متعالی از شرایط علمی، آموزشی و حرفه‌ای پرستاری-مامایی و اتاق عمل در کشور نیازمند برنامه‌ریزی جامع و صحیح، هماهنگی کامل و مشارکت فعال همه همکاران و دانشجویان محترم می‌باشد. پیش نیاز ضروری و غیر قابل تردید برای نیل به این اهداف ارزشمند علاوه بر شناخت ضرورت‌ها و نیازهای واقعی جامعه و جهان و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به آنها، مشخص نمودن اولویتها، رصد فرصتها و هماهنگی و همسو نمودن جهت گیریها و فعالیتهای زیرمجموعه های مختلف و پرهیز از روزمرگی و ایستائی و هرز رفتن انرژیها و فعال بودن به جای منفعل بودن است. امید است بتوانیم با مشارکت فعال و سازنده همه اعضای محترم گروههای آموزشی و دانشجویان گرانقدر به این مهم دست یابیم.