کارگاه ها

عناوین کارگاه های برگزار شده:

1. کارگاه Virginity Test

2 . کارگاه آشنایی با آزمایشات کاربردی در بالین

عناوین کارگاه های در دست اقدام:

1.کارگاه مشاوره پیش از ازدواج    

2. کارگاه مهارتهای مقابله با استرس

3. کارگاه غربالگری ناهنجاری های جنین 

4. کارگاه فن آوری اطلاعات در مامایی   

5. کارگاه آموزش مهارتهای صحیح ارتباطی با کودکان  

6. کارگاه نسخه نویسی در مامایی 

7. کارگاه Virginity Test