اعضای غیر هیأت علمی و مربیان همکار

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

1

امین اجلی

دکتری پرستاری

2

مارال دیبایی

کارشناس ارشد پرستاری

3

فاطمه میرحیدری

کارشناس ارشد مامایی

4

فاطمه اردستانی رستمی

کارشناس پرستاری

5

شهرام رستمی

کارشناس پرستاری

6

زیبا نورائی

کارشناس پرستاری

7

فاطمه عرب قنبری

کارشناس پرستاری

8

فریده بدر

کارشناس پرستاری