کادر آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه عرب عامری

 

مرتبه دانشگاهی: رییس اداره آموزش

                                      

گروه آموزشی: علوم پزشکی

تلفن داخلی: 282

شرح وظایف:

  - هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت جهت دریافت ظرفیت

 - پیگیری و هماهنگی برنامه قطعی آموزش بالینی دانشجویان با بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

- هماهنگی با مدیران گروه ها در مورد انتخاب محیط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی 

- بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محیط آموزشی دانشجویان

- گزارش بازدید به معاونت آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: زهرا تیموری

 

مرتبه دانشگاهی: کارشناس آموزش

گروه آموزشی: مامایی/ اتاق عمل

تلفن داخلی: 333

شرح وظایف:

- ثبت دروس، کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان

- انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی، تعداد ترم مشروطی

- پیگیری انجام امور دانشجویان: صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام اتمام سنوات، اعلام مشروطی

- پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم، انجام امور اصلاح نمره

- انجام کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان و ارسال به اداره آموزش دانشگاه

- بایگانی پرونده های دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی: شهلا محمد حسینی

hoseini.jpg

مرتبه دانشگاهی: کارشناس آموزش

گروه آموزشی: پرستاری/ علوم و صنایع غذایی

تلفن داخلی: 334