شرح وظایف

  • کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهشهای زیست پزشکی، تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان، پژوهشگران، حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمان های دخیل در در امور سلامت، مشاوره اخلاقی ارائه داده، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی، ملی و بین الملل تطبیق می دهد و در صورت مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش "مصوبه اخلاقی" صادر نموده.
  • در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت میکند.
  • اصل آثار و نتایج پژوهش های زیست پزشکی که طرح نامه آن مصوب کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت های اداری و حقوقی فاقد اعتبار و غیرقابل استناد و انتشار خواهد بود.