دبیر کمیته

 نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شعبانی

 تلفن داخلی:

 پست الکترونیک: shabani@iauvaramin.ac.ir