معرفی و شرح وظایف

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

دانشکده علوم پزشکی

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش ( EDO ) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

دفتر توسعه آموزش  ( EDO )  دانشکده علوم پزشکی ورامین-پیشوا در راستای سیاستهای وزارت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC ) شروع به فعالیت خواهند کرد .

 شرح وظایف :

 برنامه ریزی آموزشی

1- مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با  EDC

2- مشاوره و هدایت اعضای  هیأت علمی در تدوین Course Plan  Lesson Plan, با همکاری و نظارت  EDC

3- پیگیری تدوین Course Plan Lesson Plan,

4- نظارت بر اجرای Course Plan Lesson Plan,

5- مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای Course Plan Lesson Plan, در گروه های آموزشی

6- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

7-انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

ارزشیابی

1- مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

2- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

3- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

4- انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

5-اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 پژوهش در آموزش

1.  ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش

2. ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC

3. مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

  رشد و بالندگی اعضای  هیأت علمی

1. مشارکت در اجرای  نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

2. مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC

3. مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC

4. مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC

5. پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروهها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروههای آموزشی مربوطه

پرورش استعدادهای درخشان

 1- همکاری با دفتر استعدادهای درخشان جهت حمایت از دانشجویان مستعد در راستای شکوفایی و باروری هر چه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان

 نحوه تعامل دفاتر توسعه EDO با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC )

1- کلیه فعالیت های دفاتر توسعه زیر نظر ریاست دانشکده ها و در راستای سیاستهای مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) دانشگاه انجام می پذیرد .

2- ابلاغ مسئولیت های اجرایی اعضای EDO شامل مسئول EDO ، اعضای محترم هیأت علمی همکار EDO و کارشناسان EDO توسط ریاست دانشکده و بر اساس هماهنگی با مدیریت مرکز توسعه آموزش علوم  پزشکی دانشگاه صادر می گردد .

3- دفاتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملکرد به EDC خواهند بود .

4- جلسات مشترک EDC با دفاتر توسعه(EDO ) بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید .

  اعضای پیشنهادی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) جهت عضویت و  فعالیت در دفاتر توسعه (EDO ) * 

 1- رئیس دانشکده ( به عنوان رئیس EDO دانشکده مربوطه )- با ابلاغ معاون آموزشی دانشگاه

2- یکی از معاونین دانشکده به عنوان مدیر اجرایی EDO

3- 3-2 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه ( ترجیحاً  از اعضای فعال و علاقمند به آموزش پزشکی ) به عنوان اعضای فعال EDO - به انتخاب رئیس دانشکده

4- حداقل یک نفر کارشناس EDO  ( ترجیحاً  از کارشناسان فعال آموزشی )