مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: زهرا بابایی

 

مرتبه دانشگاهی: مسئول کتابخانه

تلفن داخلی: 369

شرح وظایف

 ثبت امانت وتحویل کتاب های فارسی ولاتین در نرم افزار کتابخانه

 ورود اطلاعات جهت عضویت به همراه عکس

 تهیه لیست و تنظیم مدارک منابع براساس شماره ردیف، عنوان، نام  نویسنده، سال نشر

راهنمایی مراجعین )اساتید و دانشجویانجهت پیگیری کتاب

 رسیدگی و صدور برگه تسویه حساب به مراجعین شامل اساتید، دانشجویان، پرسنل

 بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه

 نظارت بر امور سالن مطالعه

 پاسخگویی  و راهنمایی کلیه کاربران جهت استفاده از منابع کتابخانه

 پاسخگویی به پرسش های کاربران، آموزش و راهنمایی آنان در  جهت جستجو و استفاده از منایع این بخش

 پاسخگویی به سوالات مرجع تلفنی و ایمیل