اعضای هیات علمی گروه پرستاری

 

مشخصات اعضای هیات علمی

 

 

     

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی با ذکر رشته

1

سید عباس سیادتی

استادیار

-کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

- دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و درمان

۲

سکینه معانی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی

۳

فاطمه علوی زرنگ

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی

۴

مژگان طباطبایی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

5

زهره علیزاده حقیقی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

6

دکتر روزبه یلفانی

استادیار

دکتری تخصصی قارچ شناسی

7

موسی الرضا محمدی

مربی

انگل شناسی پزشکی