اساتید مشاور گروه پرستاری

 

 

 

 

 

 

دانشجویان

نام استاد مربوطه

 

دانشجویان ترم 1 و 2

استاد طباطبایی و استاد طلوعی

دانشجویان ترم 3 و 4

استاد معانی و استاد یوسفی

دانشجویان ترم 5 و 6

استاد حقیقی و استاد علوی

دانشجویان ترم 7 و 8

استاد سیادتی و استاد معانی