آدرس کانال مرکز مشاوره

 

تنها یک نیرو است که قدرت واقعی دارد؛
و آن نیروی محبت است

آدمی که عشق می ورزد؛ ❣
دنبال قدرت نمی رود،
او خود صاحب قدرت است…!


 

آدرس کانال مرکز مشاوره : https://telegram.me/iauvcg