آزمایشگاه ایمونولوژی

سرفصل ایمونولوژی

-  آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه

-  آزمایش مربوط به خون گیری

- کیت گروه خونی

- انجام آزمایشات مربوط به کیت CRP

- انجام آزمایشات مربوط به کیت RF

- انجام آزمایشات مربوط به کیت RPR

- انجام آزمایشات مربوط به کیت ASO

- انجام آزمایشات مربوط به کیت آنتی ژن رایت سریع و آنتی ژن رایت لوله