مسئول مرکز

معصومه اصغری

citations.JPG

کارشناسی ارشد مامایی

تلفن داخلی: 297

پست الکترونیک:

masome.asghari@gmail.com