آزمایشگاه فیزیولوژی

  1. قوانین و مقررات آزمایشگاه  و آشنایی با لوازم این آزمایشگاه
  2. نحوه تهیه گسترش خونی جهت رنگ آمیزی – شمارش سلولهای خونی –آشنایی با لام نئوبار –
  3. شمارش گلبولهای سفید  و قرمز خون – شمارش پلاکتهای خون – تعیین گروه خونی – زمان لخته شدن خون
  4. دستگاه اسپیرومتر – بررسی حجمها و ظرفیت ریوی – اسپکتروفتومتری هموگلوبین خون –
  5. آنالیز ادرار – تشخیص پروتئین ادرار – شناسایی مقدار اوره در ادرار
  6. بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم آمیلاز بزاق –
  7. تشخیص مالتوز حاصل از تجزیه نشاسته