اعضا مشاور گروه مامایی

بسمه تعالی

اسامی اساتید مشاور دانشجویان مامایی 

 دانشجویان

نام استاد مربوطه

روزهای حضور در دانشگاه

دانشجویان ترم 1

استاد اصغری

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

دانشجویان ترم 3و2

استاد لطفی

سه شنبه

دانشجویان ترم 4

دکتر رباط جزی

سه شنبه

دانشجویان ترم 5

استاد پروانه وار

 استاد زنوزی

سه شنبه

دانشجویان ترم 6 و عرصه

دکتر نظرپور

چهارشنبه